Girls on Salem Pond

Martha Delaney Salem girls at fish pond